کلیه اطلاعات مشتریان به عنوان حریم خصوصی آن ها تلقی شده و نزد مجموعه تی تایم به امانت خواهد بود .

هرگونه اظهار نظر با فیلتر مدیر تولید محتوا قابل ثبت و انتشار می باشد.

اظهار نظر در خصوص تجربه خرید از تی تایم و یا استفاده از محصول ، آزاد و بلامانع بوده و نظرات در خصوص قیمت و یا …. منتشر نخواهد شد.